HÌNH ẢNH KHOA QTKD

LỊCH TRỰC KHOA

Video giới thiệu tuyển sinh năm 2019 khoa QT kinh doanh

Video giới thiệu khoa QT kinh doanh

Tập thể nữ giảng viên khoa

Tập thể giảng viên bộ môn quản trị

Tập thể nam giảng viên khoa

Lễ phát bằng tốt nghiệp 2018

Phong trào văn nghệ khoa

Thông báo thời hạn đóng học phí kỳ 1 năm học 2017-2018

06-07-2017

 

    BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  464/TB-DCT

     Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 05 tháng 7 năm 2017 

 

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

 Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 -2017

Căn cứ Quyết định 1113/QĐ-DCT ngày14/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;

 Căn cứ Quyết định 1284/QĐ-DCT ngày 04 tháng 7  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu học phí trong năm học 2017-2018;

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức thu  học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau.

TT

Nội dung thu

Đơn vị

Mức thu (đồng)

Ghi chú

I.Học phí hệ đào tạo dài hạn

01

Cao đẳng nghề  khóa tuyển sinh 2014 trở về trước

01HK

 

4.000.000

Học phí học lại:

- LT: 200.000/TC

- TH: 250.000/TC

02

Cao đẳng nghề  khóa tuyển sinh 2015, 2016, 2017

01HK

 

4.500.000

Học phí học lại:

- LT: 250.000/TC

- TH: 300.000/TC

03

Cao đẳng chính quy khóa tuyển sinh 2014 trở về trước

01 TC lý thuyết

235.000

 

 

01 TC thực hành

315.000

 

 

04

Cao đẳng chính quy khóa tuyển sinh 2015

01 TC lý thuyết

340.000

 

 

01 TC thực hành

 

440.000

 

 

05

Cao đẳng chính quy khóa tuyển sinh 2016, 2017

01 TC lý thuyết

 

355.000

 

 

01 TC thực hành

 

460.000

 

 

06

Cao đẳng liên thông (chính quy và vừa làm vừa học) khóa tuyển sinh 2014 trở về trước

 

01 TC lý thuyết

 

350.000

 

 

01 TC thực hành

460.000

 

07

Cao đẳng liên thông (chính quy và vừa làm vừa học) khóa tuyển sinh 2015

 

01 TC lý thuyết

 

 

410.000

 

 

01 TC thực hành

 

530.000

 

08

Cao đẳng liên thông (chính quy và vừa làm vừa học) khóa tuyển sinh 2016, 2017

 

01 TC lý thuyết

 

 

425.000

 

 

01 TC thực hành

 

550.000

 

09

Đại học chính quy khóa tuyển sinh 2014 trở về trước

 

01 TC lý thuyết

 

 

265.000

 

 

01 TC thực hành

 

345.000

 

10

Đại học chính quy khóa tuyển sinh 2015

 

01 TC lý thuyết

 

 

425.000

 

 

01 TC thực hành

550.000

 

11

Đại học chính quy khóa tuyển sinh 2016

 

01 TC lý thuyết

 

 

445.000

 

01 TC thực hành

 

575.000

 

12

Đại học chính quy khóa tuyển sinh 2017

 

01 TC lý thuyết

 

 

490.000

 

01 TC thực hành

 

634.000

 

13

Đại học vừa làm vừa học khóa tuyển sinh 2015 trở về trước

 

01 TC lý thuyết

 

 

395.000

 

01 TC thực hành

 

500.000

 

14

Đại học vừa học vừa làm khóa tuyển sinh 2016, 2017

 

 

01 TC lý thuyết

 

 

415.000

 

01 TC thực hành

 

 

525.000

 

15

Đại học văn bằng 2 (chính quy và vừa làm vừa học) khóa 2016, 2017

 

01 TC lý thuyết

 

535.000

 

01 TC thực hành

690.000

 

16

Đại học liên thông (chính quy và vừa làm vừa học) khóa tuyển sinh 2014 trở về trước

 

01 TC lý thuyết

 

395.000

 

01 TC thực hành

500.000

 

17

Đại học liên thông (chính quy và vừa làm vừa học) khóa tuyển sinh 2015

 

01 TC lý thuyết

 

510.000

 

01 TC thực hành

660.000

 

18

Đại học liên thông (chính quy và vừa làm vừa học) khóa tuyển sinh 2016, 2017

 

01 TC lý thuyết

 

535.000

 

01 TC thực hành

690.000

 

19

Thạc sĩ tuyển sinh 2017

01HK

13.000.000

 

II. Học phí các học phần đặc biệt

20

Anh văn sơ cấp

01HP

920.000

 

21

Anh văn A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2

01TC

445.000

 

22

Anh văn 1, 2

01TC

425.000

(Anh văn 3, 4, 5, 6: Học phần nhiệm ý)

23

Thực tập nghề nghiệp

 

 

Tính bằng mức tín chỉ lý thuyết cho  mỗi khóa, bậc, hệ đào tạo

24

Khóa luận tốt nghiệp

 

 

25

Đồ án tốt nghiệp

 

 

26

Đồ án học phần

 

 

 

I.       Đối tượng

Toàn bộ sinh viên học tập tại trường

      II.  Thời gian và Phương thức đóng

1.      Thời gian: Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 10/08/2017.

2.      Phương thức đóng:

                  2.1 Đóng tại các quầy giao dịch của Ngân hàng Phương Đông (OCB) theo danh sách đính kèm.

                  2.2 Đóng Online qua cổng thông tin sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (http://sinhvien.hufi.vn/).

-        Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

-        Số tài khoản: 000 310 000 768 6868

III. Mức đóng

Sinh viên vào trang cá nhân của mình trên cổng thông tin sinh viên để biết. http://sinhvien.hufi.vn/

IV. Quy trình đóng học phí

1.      Đóng tại quầy giao dịch của OCB

Bước 1:     Sinh viên/phụ huynh đến quầy giao dịch trên toàn quốc của OCB đề nghị thanh toán học phí cho trường HUFI.

Bước 2:     Sinh viên/Phụ huynh cung cấp Mã số sinh viên cho Giao dịch viên (GDV) của OCB.

Bước 3:     GDV của OCB sau khi nhận được yêu cầu, thực hiện các thao tác nghiệp vụ.

Bước 4:     GDV in thông tin liệt kê chi tiết nợ học phí theo từng môn học để sinh viên chọn môn cần thanh toán và yêu cầu sinh viên/phụ huynh ký xác nhận thanh toán học phí cho các môn

Bước 5:     GDV hướng dẫn sinh viên thực hiện thủ tục đóng học phí theo đúng quy định của OCB.

Bước 6:     In phiếu kết quả thanh toán và chuyển cho sinh viên các chứng từ có liên quan (phiếu kết quả, phiếu thu hoặc giấy báo nợ…).

2.      Đóng trực tiếp qua cổng thông tin sinh viên: http://sinhvien.hufi.vn/

Bước 1:     Sinh viên truy cập và đăng nhập vào tài khoản của mình trên cổng thông tin: http://sinhvien.hufi.vn/ của HUFI.

Bước 2:     Sinh viên truy vấn thông tin “công nợ học phí” và chọn môn học cần thanh toán.

Bước 3:     Sinh viên chấp nhận thanh toán, chọn thanh toán qua OCB.

Bước 4:     Hệ thống chuyển sang giao diện của OCB để sinh viên dùng tài khoản của mình đã mở ở OCB tiến hành đăng nhập vào (ngoài tài khoản của mình, sinh viên có thể nhờ tài khoản của 1 người bất kỳ để đăng nhập vào).

Bước 5:     Sinh viên kiểm tra lại thông tin học phí và chọn tài khoản giao dịch.

Bước 6:     Thực hiện xác thực giao dịch bằng mã OTP.

Bước 7:     Nhận kết quả và in giấy báo nợ thanh toán học phí.

Sau ngày thông báo trên sinh viên không đóng học phí đúng thời hạn trên sẽ không có tên trong danh sách lớp học và bị hủy các học phần đã đăng ký. Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đóng học phí không đúng thời hạn quy định.

 Nhà trường thông báo để sinh viên biết và chấp hành nghiêm chỉnh./.

                                                                                              KT..HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                           (Đã ký)                       

-          BGH;

-          Các khoa, phòng ban, trung tâm;

-         Lưu: VT, KHTC.

 

                                                                                                Nguyễn Xuân Hoàn

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
   Địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh - Lầu 3 Dãy C, số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
   Điện thoại: 0838163318 (số nội bộ 114) - Email: toquantrihufi@gmail.com - Website: http://fbat.hufi.edu.vn/
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Fanpage: Góc học tập  -  Fanpage: Tổ quản trị