HÌNH ẢNH KHOA QTKD

LỊCH TRỰC KHOA

Video giới thiệu tuyển sinh năm 2019 khoa QT kinh doanh

Video giới thiệu khoa QT kinh doanh

Tập thể nữ giảng viên khoa

Tập thể giảng viên bộ môn quản trị

Tập thể nam giảng viên khoa

Lễ phát bằng tốt nghiệp 2018

Phong trào văn nghệ khoa

Chuẩn Đầu Ra

19-10-2019

a) Giải thích về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; nắm vững Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; thông suốt Tư tưởng Hồ Chí Minh.

b) Giải thích cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức quản lý chung, kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam; áp dụng các phương pháp tính toán và các phép tính vận dụng cho khối ngành kinh tế; áp dụng các kỹ năng mềm vào các hoạt động các kiến thức quản trị chuyên sâu.

c) Ứng dụng tiếng Anh trong giao tiếp tốt và đọc tài liệu tốt (tối thiểu tương đương TOEIC 450). Ứng dụng kiến thức và kỹ năng Công nghệ thông tin thành thạo.

d)  Phân tích, dự báo hoạt động kinh tế đang diễn ra trong nền kinh tế thị trường dưới góc độ vi mô cũng như vĩ mô. Đánh giá được khuôn khổ mà pháp luật quy định doanh nghiệp được phép hoạt động.

e) Hiểu về thị trường tài chính, phân tích và quản lý tài chính doanh nghiệp và lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp, lập kế hoạch và quản lý dự án tổng thể.

f) Hiểu các cách thức vận hành các loại hệ thống sản xuất, áp dụng lập kế hoạch sản xuất, tính toán lượng tồn kho tối ưu trong hoạt động quản lý và phân tích tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp.

g) Giải thích được các vấn đề cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng, biết và áp dụng các công cụ đánh giá chất lượng trong doanh nghiệp, xây dựng và đánh giá hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn trong và ngoài nước. Ứng dụng các kiến thức trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh, cũng như tự tổ chức kinh doanh trong khuôn khổ quy định của pháp luật trong và ngoài nước.

h) Ứng dụng kiến thức về quản trị marketing vào doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch marketing và nghiên cứu thị trường; xây dựng được một chương trình quảng cáo; tham gia vào hoạt động xây dựng thương hiệu; phân tích và đánh giá hành vi người tiêu dùng; phân tích sản phẩm, phân tích giá cả sản phẩm, xây dựng kênh phân phối; áp dụng các công cụ internet trong kinh doanh; giải quyết các khủng hoảng truyền thông; biết cách tổ chức sự kiện; đánh giá các hoạt động marketing của doanh nghiệp.

i) Ứng dụng các kiến thức trong hoạt động kinh doanh quốc tế để thực hiện chính xác một giao dịch ngoại thương như soạn thảo các thư thương mại để tiến hành đàm phán hợp đồng; soạn thảo các điều khoản của một hợp đồng; tiến hành tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương (thuê phương tiện vận tải, thanh toán và khai báo hải quan…); có khả năng chuyên môn phân tích, đánh giá tác động của toàn cầu hóa đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

j) Hiểu cơ bản về tuyển dụng, đào tạo phát triển, duy trì nguồn nhân lực bên trong tổ chức; và biết cách xây dựng hệ thống lương thưởng trong tổ chức; hiểu hành vi cá nhân, hành vi nhóm trong tổ chức, cấu trúc tổ chức và văn hóa tổ chức.

k) Thực hiện chuẩn xác các bước trong hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm tra hoạt động của một doanh nghiệp.

l) Ứng dụng kỹ năng về khởi nghiệp, tự quản lý doanh nghiệp, xây dựng chiến lược và thực thi chiến lược bán hàng, đàm phán và thương thảo với đối tác.

m) Chủ động tham gia vào các hoạt động rèn luyện sức khỏe, trí tuệ và tinh thần

ST

Môn học/Học phần

 

Chuẩn đầu ra chương trình

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Học phần bắt buộc

1.                   

Những nguyên lý‎ cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                   

Những nguyên lý‎ cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                   

Tư tưởng Hồ Chí Minh

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                   

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt nam

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                   

Kỹ năng giao tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

6.                   

Quản trị học

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

7.                   

Tâm lý học kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

8.                   

Anh văn A1

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

9.                   

Anh văn A2

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

10.              

Anh văn B1

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

11.              

Anh văn B2

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

12.              

Kỹ năng ứng dụng CNTT

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.              

Toán cao cấp C1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.              

Toán cao cấp C2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.              

Xác suất thống kê

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.              

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

17.              

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

18.              

Giáo dục thể chất 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

19.              

Giáo dục quốc phòng an ninh 1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.              

Giáo dục quốc phòng an ninh 2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.              

Giáo dục quốc phòng an ninh 3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.              

Kinh tế vi mô

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

23.              

Kinh tế vĩ mô

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.              

Thống kê ứng dụng

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

25.              

Marketing căn bản

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

26.              

Nguyên lý kế toán

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

27.              

Kế toán quản trị

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

28.              

Quản trị tài chính

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

29.              

Quản trị chiến lược

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

30.              

Quản trị thương hiệu

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

31.              

Phân tích hoạt động kinh doanh

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

32.              

Quản trị nguồn nhân lực

 

x

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

33.              

Quản trị chất lượng

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

34.              

Lập kế hoạch kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

35.              

Quản trị bán hang

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

36.              

Hành vi người tiêu dùng

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

37.              

Quản trị vận hành

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

38.              

Quản trị dự án đầu tư

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

39.              

Quản trị kinh doanh quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

40.              

Logistics

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

41.              

Quản trị xuất nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

42.              

Hành vi tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

43.              

Tổ chức tiền lương trong DN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

44.              

Thư tín thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

45.              

Marketing Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

46.              

Quản trị kênh phân phối

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

47.              

Internet Marketing

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

48.              

Marketing thương mại

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

49.              

Nghiên cứu thị trường

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

50.              

Truyền thông Marketing tích hợp

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

51.              

B2B Marketing

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

52.              

Quản trị sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

53.              

Kiến tập

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

 

54.              

Thực tập tốt nghiệp

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

55.              

Thực tập quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

56.              

Khóa luận tốt nghiệp

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

57.              

Đồ án tốt nghiệp

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Học phần tự chọn

58.              

Pháp luật đại cương

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.              

Luật kinh tế

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.              

Luật thương mại

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.              

Logic học

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.              

Soạn thảo văn bản

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.              

Lý thuyết tài chính tiền tệ

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

64.              

Thị trường tài chính

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

65.              

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

66.              

Kỹ năng đàm phán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

67.              

Quan hệ công chúng

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

68.              

Quản trị rủi ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

69.              

Quản trị quan hệ khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

70.              

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

71.              

Nghệ thuật lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 


Các tin khác
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
   Địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh - Lầu 3 Dãy C, số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
   Điện thoại: 0838163318 (số nội bộ 114) - Email: toquantrihufi@gmail.com - Website: http://fbat.hufi.edu.vn/
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Fanpage: Góc học tập  -  Fanpage: Tổ quản trị